HAAK BAŞVURUCU (41) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (41) KARARI

KARARI WORD FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ:BAŞVURUCU (41) KARARI
KARARIN PDF FORMATINDA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ: BAŞVURUCU (41) KARARI

 

CROSSBORDERJURISTS (SINIR AŞAN HUKUKÇULAR) DERNEĞİ
HUKUKSUZLUKLARI ARAŞTIRMA VE ANALİZ KURULU (HAAK)

 

BAŞVURUCU (41) KARARI
(Karar Numarası: 2022/10)
Karar Tarihi: 16.3.2022

I. BAŞVURU KONUSU

Başvurucu tarafından Derneğimize başvuru yapılmış ve tutukluluk süresince hakkında verilmiş bir kısım mahkeme ve hâkimlik kararları ile savcılık taleplerinin incelenmesi, hukuka uygun olup olmadıkları konusunda görüş bildirilmesi ile tutuklama sürecinde görevli hâkim ve savcıların ceza, tazminat ve disiplin hukuku çerçevesindeki sorumlulukları konusunda kanaatimizi içeren bir rapor düzenlenmesi talep edilmiştir.

Başvurucu kimlik bilgilerinin saklı tutulmasını istemiştir.

II. BAŞVURUCUNUN TUTUKLULUK SÜRECİNDE VERİLEN KARARLAR VE KARAR VEREN YARGI MENSUPLARI

İDDİANAME HAZIRLAMA ÖNCESİ

Tutuklama Talep Eden Savcı(lık):

 • Ankara Cumhuriyet Savcısı (Kamil ALTINTAŞ 42169)

Tutuklama Kararı Veren Hâkim/lik:

 • Ankara 9. Sulh Ceza Hâkimliği (Hâkim Ali KELEŞ 120718)

Tutuklamaya Konu Suçlama(lar):

 • Silahlı Terör Örgütü Üyeliği

Tutuklama Kararında Dayanak Olarak Kullanılan Veriler:

 • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Tutuklama Talebi

Soruşturma Aşamasında Tutuklamanın Devamına Karar Veren Veya İtirazları Reddeden Hâkimler/Savcılar

 1. Kamil ALTINTAŞ (42169)
 2. Ali KELEŞ (120718)

İDDİİANAME HAZIRLANMA SONRASI

İddianamede Delil Olarak Kullanılan Veriler

 • MİT Bylock tespit raporu

Yargılama Aşamasında Tutuklamanın/Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Hâkim Ve Savcılar

 1. Mustafa ÇORUMLU (39928)
 2. Murat TÜRKMEN (41073)
 3. İsmail GÜRSOY (42263)
 4. Abdurrahman GÜN (40869)
 5. Hasan GELİR (41005)
 6. Nuray HOPİKOĞLU (122505)
 7. Osman BERBER (125357)
 8. Zekeriya YAVUZ (38481)
 9. Melih Serdar ÇAKIR (119092)
 10. Cem BOZTAŞ (40017)
 11. Cebrail UMUT (151417)
 12. İbrahim İLASLAN (151328)
 13. İsmail YALÇIN (30898)
 14. Kamil ALTINTAŞ (42169)
 15. Mustafa ASEFLER (107382)

İstinaf Aşamasında Adli Kontrolün Devamına Karar Veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeleri

  1. Savaş ŞAHİNBAY (40150) (Ankara BAM 22. Ceza Dairesi)
  2. Ceyhun YILMAZ (42620) (Ankara BAM 22. Ceza Dairesi)
  3. Muammer ÇALIK (40012) (Ankara BAM 22. Ceza Dairesi)
  4. Nazmi HAKAN (28110) (Ankara BAM 23. Ceza Dairesi)
  5. Burçin ÇETİNER (38259) (Ankara BAM 23. Ceza Dairesi)
  6. Cüneyt BÖLÜKBAŞI (37940) (Ankara BAM 23. Ceza Dairesi)

III. DEĞERLENDİRME

Söz konusu kararları incelemek üzere Derneğimizin bir üyesi raportör olarak görevlendirilmiştir.

Raportör görüşünü içerir raporunu Kurulumuza sunmuştur.

Kurulumuz tüm üyeleri tarafından sunulan rapor ve başvurucuya ait 2016 yılına ait (2) adet, 2017 yılına ait (19) adet, 2018 yılına ait (3) adet ve 2020 yılına ait (2) adet olmak üzere toplam 26 adet karar incelenerek, T.C. Anayasası ve ceza mevzuatı, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler ilgili komite ve komisyon kararları ile Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Venedik Komisyonu’nun Türk yargı sistemi, mahkemelerin işleyişi, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin rapor ve görüşleri doğrultusunda değerlendirme yapılmıştır.

Başvurucu, kamu görevlisi olarak görev yapmakta iken 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerekçe olarak kullanılarak ülke çapında başlatılan terör soruştumaları kapsamında, “Bylock” kullanıcısı olduğu iddiasıyla Ankara Başsavcılığı tarafından, hakkında “silahlı örgüt üyeliği” suçlaması ile soruşturma başlatılmıştır. Bilahare gözaltına alınan başvurucu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevkedilmiş ve “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmıştır.

Başvurucu uzun süre tutuklu kaldıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlaması ile dava açılmıştır. Başvurucu yargılama süresince tutuklu olarak yargılanmış, karar aşamasında ise tutukluluk haline son verilerek, hakkında adli kontrol kararına hükmedilmiştir. Başvurucu hakkında verilen adli kontrol kararı halen devam etmektedir.

KARARLARDA SOMUT VE HUKUKEN KABUL EDİLEBİLİR BİR DELİL BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN İNCELEME

Kurulumuza sunulan hâkimlik (veya mahkeme) kararları incelendiğinde, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 100. maddesinde tutuklamaya ilişkin şartların oluştuğuna dair kararı okuyan üçüncü kişiyi ikna edebilecek bir delil değerlendirilmesi yapılmadığı gibi 01.12.2016 tarihli Hakim Ali Keleş (120718) tarafından verilen tutuklama kararında, sadece kanunda yazılı ifadelerin soyut şekilde tekrarıyla yetinildiği; bu bağlamda salt başvurucu üzerine atılı suçun Kanun’da tutuklama sebeplerinin varlığının kabulünü gerektiren suçlardan olmasının, herhangi bir bireysel değerlendirme yapılmadan, tutuklama sebebi olarak kabul edildiği; kararda değinilen tek delil olarak yer alan “kırmızı Bylock listesinde yer alma” saptamasının hukukiliği noktasında bir değerlendirme ve inceleme yapılmadığı, bu açıdan hakimlikçe varsayılan deliller de toplanmışken (zira hukuki olmadığı uluslararası yargı kurum ve kuruluşları tarafından saptanan “Bylock listesinden” başka somut biç bir delilden bahsedilmemesine, dolayısyla da sabit ikamet sahibi olan başvurucunun –yargılama aşamasında tutukluluk hakkında birden çok kez tahliye mütalaası veren Cumhuriyet Savcısı İsmail Yalçın tarafından da belirtidiği üzere- delilleri değiştirme veya karartma gibi bir imkanının da bulunmamasına rağmen)  sadece bu hususun nasıl ve ne şekilde CMK’nın 100/1, 2 maddesinde açıklanan tutuklama sebeplerini intac ettiğinin açıklanmadığı; ayrıca başvurucunun itiraz ve tahliye talep dilekçelerinde öne sürdüğü hususların neden kabul edilmediği konusunda hiçbir değerlendirmeye yer verilmediği; kararda AİHM’in 5. maddesinden bahsedilmesine rağmen, anılan bu kapsamındaki AİHM içtihatlarında belirlenen delil ve delil değerlendirme kriterlerinin karşılanmadığı, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle teminat altına alınan hakların kullanımının geriye dönük ve ayrımcılık temelli olarak kişi aleyhine suçlama delili olarak kullanıldığı Kurulumuz tarafından gözlemlenmiştir.

KARARLARIN GEREKÇELİ OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA YAPILAN İNCELEME

Anayasa’nın 141. maddesi ile emredilen ve CMK’nın 34. maddesinde tekrarlanan ve uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile güvence altına alınan, mahkeme ve hâkimlik kararlarının gerekçeli olması şartının karşılanmadığı;  sebep-sonuç ilişkisi tesis edilmediği, söz konusu kararlarda sadece yasa maddelerinde yer alan ölçütlerin tekrar edildiği, kararlarda bireyselleştirme yapılmadığı, ölçülülük-orantılılık-gereklilik gibi kıstasların karşılanmadığı, bu nedenle başvurucunun karara karşı etkin bir itiraz hakkı kullanmasının önlendiği görülmüştür.

Başvurucu aleyhine gerek tutuklama talep yazısı ve tutuklama kararında, gerek iddianamede ve gerekse tutuklama kararında gösterilen ve kullanılan bilgi ve belgelerin başvurucunun üzerine atılı ve tutuklanmasına dayanak olarak kullanılan silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasını ispatlamaya, tutuklanmasını haklı ve makul göstermeye yeterli önem ve değerde olmadığı; bu verilerin yukarıda isimleri yazılı hâkim ve savcılar tarafından keyfi yorumlamaya tabi tutulup, bunlardan çıkartılması mümkün olmayacak önem ve ağırlıkta sübjektif sonuçlara varıldığı, varılan sonuçlar ile bunlara dayanak olarak kullanılan veriler arasında mantık ve hukuk ilkeleri ile uyumlu, üçüncü kişileri ikna edebilecek mahiyette bir bağlantı kurulmadığı Kurulumuzca gözlemlenmiştir.

Bu haliyle söz konusu kararların gerekçesiz olduğunun, başvurucunun evleviyetle “gerekçe hakkının” ihlal edildiğinin kabul edilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

KARARLARI VEREN HÂKİM VE SAVCILARIN TARAFSIZLIĞINA VE BAĞIMSIZLIĞINA DAİR DEĞERLENDİRMELER

2014 sonrası Türk yargı sisteminin bağımsızlığına ve hakimlik-savcılık teminatına dair düzenlenen AB İlerleme Raporları, BM Komite ve Komisyon Kararları, Venedik Komisyonu Kararı, AİHM içtihatları, MEDEL ve diğer Avrupa hakim ve savcı örgütleri raporları, uluslararası insan hakları örgütleri rapor ve değerlendirmeleri birlikte incelendiğinde, yargının üzerinde siyasetin yoğun bir etkisinin olduğu, hakim ve savcıların atama, nakil ve yetkilendirilmelerinin şeffaf ve denetlenebilir olmadığı, iktidar aleyhine karar veren hakim ve savcıların görev yerlerinin değiştirildiği, haklarında disiplin soruşturması başlatıldığı veya ihraçlarına karar verildiği; yapılan yasal düzenlemeler ile yargının işleyişine doğrudan müdahale edildiği, siyasi yönü bulunan soruşturma ve yargılamalarda AİHM içtihatları ile somutlaşan ve çerçevesi çizilen ilke ve usullere riayet edilmediği anlaşılmıştır.

Hukuka uygunluğu tartışmalı delillere dayalı olarak, gerekçesiz şekilde verilen tutuklama ve tutukluluk devam kararları ve bu kararlar neticesinde uzunca süre başvurucunun tutuklu kalması ile kararda yer verilen ön kabuller birlikte değerlendirildiğinde söz konusu yargı mensuplarının önyargılı, taraflı ve ayrımcılık temelli bir yaklaşım sergiledikleri konusunda tarafımızda kuvvetli bir şüphe oluşmuştur.

Verilen kararların Ceza ve Ceza Yargılama Hukukunun temel ilkelerine tamamen aykırı olduğu, karar veren hâkim ve savcıların verdikleri kararlarda başvurucuya atfedilen suçun yasal şartlarının oluşup oluşmadığına dair değerlendirmelerden ziyade, başvurucunun ideolojisini, dini görüşünü, ait olduğu sosyal grubu, ırkını ve/ya siyasi tercihlerini gözönüne aldığı, böylece yargıçların objektif ve sübjektif bağımsızlıklarını, savcıların ise tarafsızlıklarını kaybettikleri konusunda Kurulumuzda kanaat oluşmuştur.

IV. KARAR VERENLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN DEĞERLEDİRİLMESİ VE SONUÇ:

Başvurucunun talebi doğrultusunda yapılan inceleme sonucunda, söz konusu kararların uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde kabul edilen ilke ve gereklilikleri karşılamadığı, bu nedenle söz konusu kararların hukuken meşru ve kabul edilebilir, sonuç doğuracak nitelikte olmadıkları Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

Yukarıda yer verilen gerekçeler ve kabule göre, soruşturma ve/ya yargılama aşamasında Başvurucunun tutuklanmasına ve/ya tutukluluğunun devamına karar veren hâkim ve savcıların muhtemel hukukî sorumlulukları Kurulumuzca aşağıdaki gibi tespit edilmiştir:

Ceza Hukuku sorumluluğu:

Yukarıda isimleri yazılı yargı mensubu yargı mensupları hakkında, hukuka aykırı yöntemlerle, hukuken geçerli bir delil olmaksızın ve gerekçesiz tutuklama kararı vermek ve/ya devam ettirmek suretiyle TCK’nun 37. maddesi yollamasıyla TCK’nun 109/1; 109/2; 109/3-b,c; 109/4 maddelerine temas eden KİŞİYİ HÜRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU nedeniyle soruşturma yapılması gerektiği,

Adı geçen yargı mensuplarının, başvurucuya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu; siyasal saiklerle ve mağdurla birlikte toplumun bir kesimine karşı bir plan doğrultusunda sistemli olarak işlediklerine dair haklı nedenlerin bulunduğu gözönüne alındığında TCK’nun 77/1-d maddesine temas eden İNSANLIĞA KARŞI SUÇ bağlamında soruşturulmaları gerektiği,

Dosya bağlamında şartları oluştuğu takdirde adları geçen yargı mensuplarının;

 • Konut dokunulmazlığının ihlali (TCK md. 116)
 • Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi (TCK md. 121)
 • Nefret ve ayırımcılık (TCK md. 122)
 • Haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK md. 132)
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK md. 134)
 • Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (TCK md. 136)
 • Verileri yok etmeme (TCK md. 138)
 • Resmî belgede sahtecilik (TCK md. 204)
 • Resmî belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (TCK md. 206)
 • Görevi kötüye kullanma (TCK md. 257)
 • Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf (TCK MAD md. DE 261)
 • Suç uydurma (TCK md. 271)
 • Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs (TCK md. 277)
 • Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme (TCK md. 281)
 • Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs (TCK md. 288)

Suçlarından sorumlu olabilecekleri,

Disiplin Hukuku sorumluluğu:

Anayasa ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeyen yukarıda isimleri yazılı hâkim ve savcılar ile Bölge Adliye Mahkemesi üyeleri hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından meslekten ihraçlarını konu alan bir disiplin soruşturması yapılması gerektiği,

Özel Hukuk sorumluluğu:

Başvurucunun uğradığı maddi ve manevi zararları bağlamında Devlet aleyhine ulusal ve uluslararası yargı mercileri nezdinde açılacak davalar sonucunda ödenmesi kuvvetle muhtemel tazminat miktarlarından yukarıda isimleri geçen hâkim ve savcıların rücuen sorumlu tutulmaları gerektiği,

Sonucuna varılmıştır.

Vardığımız sonuca, isimleri yazılı hâkim ve savcıların gıyabında varılmıştır.

Söz konusu yargı mensupları, kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla değerlendirmelerimize ve vardığımız sonuca itiraz etme hakkına sahiptirler.

Böyle bir itiraz gerçekleştiğinde, yapılan itirazı ve sunulan bilgi ve belgeler kamuoyu ile paylaşılacak ve yaptığımız değerlendirme ve tespitler yeniden gözden geçirilerek tamamen veya kısmen değiştirilebilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

ÜYE                                                 ÜYE                                                 ÜYE

İlgili Gönderiler

HAAK BAŞVURUCU (67) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (67) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (67) KARARI HAAKLRAB (HAAK)  January 9, 2023 14 Minutes Read CROSSBORDERJURISTS (SINIR AŞAN HUKUKÇULAR) DERNEĞİ HUKUKSUZLUKLARI ARAŞTIRMA VE ANALİZ…
HAAK BAŞVURUCU (66) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (66) KARARI

CROSSBORDERJURISTS (SINIR AŞAN HUKUKÇULAR) DERNEĞİ  HUKUKSUZLUKLARI ARAŞTIRMA VE ANALİZ KURULU (HAAK)   BAŞVURUCU (66) KARARI (Karar Numarası: 2022/35) Karar Tarihi:  02.12.2022…
HAAK BAŞVURUCU (65) KARARI

HAAK BAŞVURUCU (65) KARARI

CROSSBORDERJURISTS (SINIR AŞAN HUKUKÇULAR) DERNEĞİ  HUKUKSUZLUKLARI ARAŞTIRMA VE ANALİZ KURULU (HAAK)   BAŞVURUCU (65) KARARI  Karar Numarası: 2022/34 Karar Tarihi: 01.12.2022…