Hareketin İlkeleri

Cross Border Jurists

Hareketin İlkeleri

  • Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası hukukun kabul ettiği ilkelere bağlı olmak,
  • Mağdurunun kimlik ve diğer aidiyetlerine bakmaksızın insan haklarını ihlal eden her türlü hukuksuz uygulama, eylem, söylem, karar ve işlemin karşısında olmak,
  • Her türlü ayrımcılığı reddetmek,
  • Hukuksuzluklarla mücadelede ırk, dil, renk ve ideoloji gibi aidiyetleri reddetmek,
  • Demokrasi, katılımcılık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı olmak,
  • Etik ilkelere uygun hareket etmek.
  • Aynı amaçla faaliyet gösteren tüm kişi ve kurumlarla ayrım göstermeksizin ortak çalışmak,
  • Faaliyetlerinde bağımsızlığı, şeffaflığı, uzmanlığı, demokratik ilkeler uygun her türlü ortaklaşa çalışmayı ve her daim yenilenmeyi hedeflemek,
  • Haksızlıkların yaşanmasına sebebiyet verenlerin yanında; ulusal ve uluslararsı alanda yetki ve görevlerinin gereğini ihmal ederek hukusuzlukların yaygınlaşmasına, genişlemesine ya da devamına neden olanları ifşa etmek; haklarında cezai yaptırımlar dahil her türlü müeyyidenin uygulanması için takip yapmak.
  • Tüm bu ilkelerin hayatiyet kazanması ve devam etmesi için süreli-süresiz; görsel-işitsel yayın yapmak ve bu yayınları etkin olarak kullanmak

                                                                                                                                                      CrossBorderJurists